Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je BT DOMINIK s.r.o., IČO: 36747050, so sídlom Čajkovského 6333/46, 917 08 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 19725/T.
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúciK ponúka.
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu BTDOMINIK.SK a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 BTDOMINIK.SK si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach BTDOMINIK.SK,
b) e-mailom,
c) písomnou objednávkou,
d) telefonicky.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí BTDOMINIK.SK počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 BTDOMINIK.SK sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od potvrdenia objednávky BTDOMINIK.SK bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom.
2.6 BTDOMINIK.SK má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o iný druh tovaru. BTDOMINIK.SK má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
2.7 Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web-stránkach BTDOMINIK.SK. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na web-stránkach BTDOMINIK.SK sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

3. CENY
3.1 BTDOMINIK.SK je plátcom DPH.
3.2 Aktuálny cenník dopravy nájdete na tomto odkaze, alebo kedykoľvek na vyžiadanie e-mailom ( info@bytovytextil.sk ), telefonicky: 0902 942 942
3.3 BTDOMINIK.SK balné neúčtuje.
3.4 BTDOMINIK.SK si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

4. PLATBY
4.1 BTDOMINIK.SK zasiela objednaný tovar formou dobierky kde si kupujúci zvolí možnosť zaslania:
a) poštou
b) kuriérom
Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní tovaru.
4.2 Platba je možná iba v €.
4.3 Daňový doklad posiela BTDOMINIK.SK kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 BTDOMINIK.SK sa snaží udržiavať svoju ponuku tovaru v aktuálnom stave. Ponuka tovaru závisí od dodávok materiálu dodávateľmi.
5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke BTDOMINIK.SK je vo väčšine prípadov do 10 dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade a nie je možné ani zabezpečiť jeho výrobu BTDOMINIK.SK bude o danej skutočnosti kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky, kde mu bude ponúknutý podobný tovar. Ak kupujúcemu nevyhovuje iný tovar má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 Tovar, ktorý je na sklade BTDOMINIK.SK bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.
6.2 BTDOMINIK.SK zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou - UPS
b) Slovenskou poštou
c) osobný odber tovaru na adrese prevádzky BTDOMINIK.SK, prípadne na obchodných prevádzkach, ktorých zoznam je na úvodnej stránke
6.3 Pri doručení tovarom kuriérom i poštou je tovar poistený v plnej výške. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Za tovar zodpovedá BTDOMINIK.SK až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru pri dodávke tovaru kuriérskou službou alebo pri prevzatí na pošte.
6.5 BTDOMINIK.SK nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši BTDOMINIK.SK dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ)
7.3 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoužitý,
b) nepoškodený,
c) kompletný,
d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale,
e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať BTDOMINIK.SK so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu BTDOMINIK.SK - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (BTDOMINIK.SK neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je BTDOMINIK.SK povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.
7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude BTDOMINIK.SK akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Obchodným zákonníkom.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode BTDOMINIK.SK je 24 mesiacov pri dodržaní podmienok používania daného tovaru.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté BTDOMINIK.SK prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. BTDOMINIK.SK bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
10.1 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
10.2 Platnosť obchodných podmienok je od 09.01.2018